Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy uzyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego.


Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących obowiązujące od 1 maja 2019r. wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujących kasę z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskania od pracownika oświadczenia potwierdzającego fakt szkolenia.

Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

 

1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także
rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy
rejestrującej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę
płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).

Mandat nawet do 720 stawek dziennych za nie wydanie paragonu!

4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon
fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później
niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca
podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania
tej sprzedaży.
6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy
i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury),
może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4
i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).

Art. 23. § 1. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz
wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba
stawek wynosi 10, najwyższa – 720.
§ 2. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach
nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje
karę łagodniejszą.
§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka
dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia
ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Przy zakupie kasy fiskalnej Podatnikowi przysługuje ulga w wysokości 90% wartości kasy nie więcej jednak niż 700zł. więcej na Ulga na zakup kasy fiskalnej