RODO


Informacje ogólne:

 • Właścicielem strony www.faxserwis.pl jest firma Fax-Serwis s.c. J.Łabędzki M.Procyszyn Al. Tadeusza Kościuszki 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza z wyłączeniem stron do których prowadzą linki.
 • Operatorem strony jest właściciel.
 • Użytkownik to osoba odwiedzająca stronę www.faxserwis.pl
 • Użytkownik zarejestrowany to osoba, która loguje się na stronie za pomocą loginu i hasła przyznanego przez właściciela strony.
 • Login i hasło do części strony z ograniczonym dostępem jest przyznawane tylko użytkownikom posiadającym podpisaną umowę o współpracy z właścicielem strony.

Zasady korzystania ze strony:

 • Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz prawa Polskiego.
 • Użytkownik odwiedzający niniejszą stronę akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Strona została podzielona na dwie części: ogólnodostępny oraz część z ograniczonym dostępem tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z jej przeznaczeniem, prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nienaruszający prawa osób trzecich lub właściciela.
 • W przypadku ujawnienia niewłaściwych treści lub błędnego działania strony użytkownik jest zobowiązny powiadomić o tym fakcie właściciela strony.
 • Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 • Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi dla odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 • Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 • Na stronie mogą być zamieszczone odnośniki do adresów stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 • Właściciel umożliwia korzystanie ze strony za pośrednictwem urządzeń takich jak tablet, telefon, komputer tylko  poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową.
 • Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania danych zamieszczonych na stronie pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie przeznaczeniem, obowiązującym regulaminem i prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 • Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów, klientów).


Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fax-Serwis s.c.
Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań Fax-Serwis s.c., w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Państwa danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Państwa poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy powierzone dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z oferowanymi produktami i usługami.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych w celu stałego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych nam danych oraz spowodowanych zmianami w przepisach prawa.
W przypadku zmiany poinformujemy Państwa o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej aktualną informację w zakresie ochrony i sposobie przetwarzania danych osobowych.

Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umowy o współpracy w zakresie obrotu towarowego i serwisu urządzeń, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

 • zawarcie oraz realizacja umowy między Fax-Serwis s.c. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości współpracy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi wydarzeniami w ofercie Fax-Serwis s.c.,
 • przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
 • marketing bezpośredni,
 • raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 • weryfikacja zdolności płatniczych,
 • profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas produktami i usługami,
 • realizacja zamówień związanych z przedmiotem umowy.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Fax-Serwis s.c.

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.


Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy
Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od naszych klientów, macie Państwo zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujecie. Na przykład, otrzymujemy od Państwa następujące informacje:

 • gdy zawieracie umowę o współpracy w zakresie obrotu towarowego i serwisu urządzeń podajecie nam niezbędne informacje pozwalające zidentyfikować strony umowy.
 • kiedy wypełniacie kartę klienta przekazujecie nam dane kontaktowe swoje oraz swoich pracowników odpowiedzialnych za realizacje działań związanych z przedmiotem umowy ( imię nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji )
 • składając zamówienie, podajecie nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu.

Przekazywanie danych Fax-Serwis s.c. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 • pracownikom oraz współpracownikom, a także firmom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w przedmiocie umowy oraz dostaw zamówionych produktów),
 • uprawnionym organom państwowym na potrzeby ewidencji oraz przyszłych postępowań.


Prawo dostępu do danych Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

udzielenia informacji o przetwarzanych danych,

wydania kopii przetwarzanych danych,

niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Fax serwis s.c.. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bez uszczerbku dla przysługującego Państwu prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.

Przypominamy, że w dowolnej chwili możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Fax serwis s.c. składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: biuro@faxserwis.pl lub pocztą lub kurierem na adres:

Fax-Serwis s.c. J.Łabędzki M.Procyszyn Al. Tadeusza Kościuszki 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.